BİLGİSAYAR HASTANESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası ve EK-2 Puan Kullanım Koşulları) oluşan Bilgisayar Hastanesi Üyelik Sözleşmesi (hepsi birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır), Proser Elektronik Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi (Bundan sonra kısaca Bilgisayar Hastanesi olarak anılacaktır)
ile bilgisayarhastanesi.com web sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2 – TANIMLAR

2.1. Site: www.bilgisayarhastanesi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu mecraları ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca SİTE olarak anılacaktır)

2.2. Üye(ler): Site’ye Bilgisayar Hastanesi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Bilgisayar Hastanesi tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan ürün ve hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca ÜYE olarak anılacaktır)

2.3. Bilgisayar Hastanesi Hizmetleri: Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Bilgisayar Hastanesi  tarafından ortaya konulan İzinli Pazarlama Hizmeti dahil tüm uygulamaları ifade eder. (Bundan sonra kısaca HİZMETLER olarak anılacaktır)

2.4. Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Bilgisayar Hastanesi Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre vb. gibi yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri ifade eder.

2.5. İletişim Kanalları: Üye’nin Site’ye üye olduktan sonra Mesajlar’ı izlediği e-mail, cep telefonu gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.6. Mesaj(lar): Bilgisayar Hastanesi’nin, Üyeler’e pazarlama, araştırma vesair amaçlarla göndereceği, Üyeler’in Site’ye üye olurken Bilgisayar Hastanesi tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.7. Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.

MADDE 3 – KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’ye yönelik olarak Bilgisayar Hastanesi tarafından Site’de mevcut olan ve/veya ileride sunulacak tüm ürün ve Hizmetler’in, bu ürün ve Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Bilgisayar Hastanesi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Bilgisayar Hastanesi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Kişiler, Site’deki “Üye Formu”nu doldurarak;  Site’ye üye olabilirler.

Site’ye üye olmak için kişiler Site’de yer alan “Üye Formu”nu dolduracak ve “Üye Formu”nda belirtmiş oldukları e-mail ve şifre ile Site’ye giriş yapabileceklerdir.

4.2. Site’ye üye olabilmek için Bilgisayar Hastanesi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Bilgisayar Hastanesi tarafından işbu Sözleşme’nin 5.1 Maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

MADDE 5 – HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri:

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki ürün veya Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki ürün veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Üye, Bilgisayar Hastanesi’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Bilgisayar Hastanesi’nin Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Üye, Bilgisayar Hastanesi’nin işbu Sözleşme konusu ürün ve Hizmetler’i ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortakları, Bilgisayar Hastanesi’nin Üyeler’e ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Üye’nin, Bilgisayar Hastanesi tarafından sunulan ürün ve Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Üye’nin, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Bilgisayar Hastanesi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bilgisayar Hastanesi, Üye tarafından Bilgisayar Hastanesi’ne iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

f) Üye, Site de yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve tahhüt eder. Üye, Bilgisayar Hastanesi’ne verdiği İletişim Kanalları’nın yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu İletişim Kanalları’nı aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Üye İletişim Kanalları’nın Üye’nin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanalları’nı aktif olarak kullanmamasından dolayı Bilgisayar Hastanesi’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Bilgisayar Hastanesi’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üye, Bilgisayar Hastanesi’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

g) Bilgisayar Hastanesi’nin sunduğu ürün ve Hizmetler’den yararlananlar, Üye ve Site’yi kullananlar, Site dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’nin, Site dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Bilgisayar Hastanesi ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Bilgisayar Hastanesi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Bilgisayar Hastanesi ve Bilgisayar Hastanesi Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bilgisayar Hastanesi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

h) Site’de ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Bilgisayar Hastanesi’nin, Bilgisayar Hastanesi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bilgisayar Hastanesi, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Üye ve Bilgisayar Hastanesi birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Üye ve Bilgisayar Hastanesi tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

j) Bilgisayar Hastanesi’nin yazılı olarak önceden verilmiş izni olmadan, Üye’nin, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.

k) Üye işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Bilgisayar Hastanesi’ne bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Bilgisayar Hastanesi tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Bilgisayar Hastanesi’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Bilgisayar Hastanesi’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Bilgisayar Hastanesi tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Bilgisayar Hastanesi işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Bilgisayar Hastanesi lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

l) Üye, Bilgisayar Hastanesi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Bilgisayar Hastanesi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

m) Üye; Site’yi kullanım esnasında mesaj, anket, resim vb. şeyleri kullanarak sitenin işleyişine ve genel kurallarına; genel ahlak ve hukuk kurallarına aykırı davranış sergilerse Üyenin üyeliği kendisine herhangi bir ihbar yapılmaksızın sonlandıracaktır. Üye bu durumda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Bilgisayar Hastanesi’nin Hak ve Yükümlülükleri:

a) Bilgisayar Hastanesi, Site’de sunulan ürün ve Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Üye’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgisayar Hastanesi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bilgisayar Hastanesi tarafından Üyeden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri Üye tarafından yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Bilgisayar Hastanesi sorumlu olmayacak ve Üyenin üyeliğini dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Bilgisayar Hastanesi tarafından Bilgisayar Hastanesi kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bilgisayar Hastanesi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Bilgisayar Hastanesi, Site’de yer alan Üye bilgilerini veya Üye’nin açıkladığı diğer bilgileri, Hizmetler dışında da Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Bilgisayar Hastanesi, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj, anket ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum, mesaj, anket veya içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

e) Bilgisayar Hastanesi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bilgisayar Hastanesi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Bilgisayar Hastanesi tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

f) Bilgisayar Hastanesi istediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üye’ye de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.

MADDE 6 – HİZMETLER

6.1. Bilgisayar Hastanesi Site’de, Üyeler’e işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler’i sağlayacaktır. Bilgisayar Hastanesi tarafından verilen Hizmetler’in temelinde Müşteriler ile izinli pazarlama ve anket çalışması anlaşmalarının yapılması, Üyeler’e Mesajlar’ın ve anketlerin iletilmesi ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması, izinli pazarlama ve anket gelirlerinin hesaplanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Üyeler’e iletilmesi bulunmaktadır.

6.2. İzinli Pazarlama Hizmeti

a) Üye işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kendisine yöneltilecek Mesajlar’a yönelik herhangi bir itirazda bulunamaz.

b) Üye iletişim bilgileri Bilgisayar Hastanesi tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir. Bilgisayar Hastanesi İzinli Pazarlama Hizmeti’ni verebilmek için herkesle reklam veren olarak anlaşabilir. Üye aksini beyan etmediği sürece; Bilgisayar Hastanesi, İzinli Pazarlama Hizmeti’nin yürütülmesi için Üye’nin kendisine açıkladığı tüm İletişim Kanalları’nı izinli pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.

MADDE 7 – GİZLİLİK POLİTİKASI

Bilgisayar Hastanesi, Site’de Üyeler’le ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan ‘Gizlilik Politikası’ kapsamında kullanabilir. Bilgisayar Hastanesi, Üyeler’e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak ‘Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 8 – DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları:

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (kısaca Bilgisayar Hastanesi’nin ‘Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ı) Bilgisayar Hastanesi’ne ait ve/veya Bilgisayar Hastanesi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Bilgisayar Hastanesi bilgilerini ve Bilgisayar Hastanesi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bilgisayar Hastanesi’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Bilgisayar Hastanesi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Bilgisayar Hastanesi’nin; Bilgisayar Hastanesi Hizmetleri, Bilgisayar Hastanesi bilgileri, Bilgisayar Hastanesi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ı, Bilgisayar Hastanesi ticari markalarına, Bilgisayar Hastanesi ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’ a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri:

Bilgisayar Hastanesi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi veya herhangi bir hükmünü uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler:

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bilgisayar Hastanesi işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilgisayar Hastanesi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilgisayar Hastanesi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bilgisayar Hastanesi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bilgisayar Hastanesi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Bilgisayar Hastanesi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Bilgisayar Hastanesi Kayıtlarının Geçerliliği:

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Bilgisayar Hastanesi’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Bilgisayar Hastanesi’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BİLGİSAYAR HASTANESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Ek Sözleşme; Üye ile Bilgisayar Hastanesi arasında akdedilen Bilgisayar Hastanesi Üyelik Sözleşmesi’ne (Bundan sonra kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ek olarak tanzim edilmiş olup, Proser Elektronik Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi (Bundan sonra kısaca Bilgisayar Hastanesi olarak anılacaktır) ile bilgisayarhastanesi.com web sitesine işbu Ek Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1 – KONU

İşbu “EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI”, Üye ile Bilgisayar Hastanesi arasında akdedilen Bilgisayar Hastanesi Üyelik Sözleşmesi’ne (Bundan sonra kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ek olarak tanzim edilmiş olup Bilgisayar Hastanesi’nin gizlilik politikasını içermektedir.

MADDE 2 – TANIMLAR

2.1. Site: www. bilgisayarhastanesi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu mecraları ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca SİTE olarak anılacaktır)

2.2. Üye(ler): Site’ye Bilgisayar Hastanesi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Bilgisayar Hastanesi tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan ürün ve hizmetlerden işbu Ek Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca ÜYE olarak anılacaktır)

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. Site’nin tüm hakları Bilgisayar Hastanesi‘ne aittir. Bilgisayar Hastanesi, Site’si üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı ” Bilgisayar Hastanesi Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

3.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Bilgisayar Hastanesi gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

3.3. Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad/soyad, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) Bilgisayar Hastanesi’ne vermeleri gerekmektedir. Bilgisayar Hastanesi, ” Bilgisayar Hastanesi Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Bilgisayar Hastanesi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Bilgisayar Hastanesi tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler;  Bilgisayar Hastanesi ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ” Bilgisayar Hastanesi Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler,  veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

3.4. Bilgisayar Hastanesi, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Bilgisayar Hastanesi, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

3.5. Kişisel bilgiler; kişi ad/soyad, adres, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Bilgisayar Hastanesi, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Bilgisayar Hastanesi’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Bilgisayar Hastanesi, işbu Ek Sözleşme “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

b) Bilgisayar Hastanesi kullanıcılarla akdettiği ” Bilgisayar Hastanesi Üyelik Sözleşmesi” nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,

c) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin,

d) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

3.10. Bilgisayar Hastanesi,  kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder. Bilgisayar Hastanesi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Bilgisayar Hastanesi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.11. Bilgisayar Hastanesi, kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını  (Cookie)  kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.  Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır.

3.12. Bilgisayar Hastanesi tarafından Site dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Bilgisayar Hastanesi ve iş ortakları tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak istatistiki analiz için veritabanı oluşturmak ve/veya üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

MADDE 4 – DEĞİŞİKLİK

Bilgisayar Hastanesi, işbu Ek Sözleşme’de gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır, yapılan değişiklikler www.bilgisayarhastanesi.com  adlı web sitesinde yayınlanınca geçerlilik kazanır. Üyeler bunu bildiğini ve hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Ek Sözleşme, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ek Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Ek Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Ek Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.